شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ [تلگرام] آنچه کمونيسم به ما القا کرده بود، دقيقا همان سکون و بي‌حرکتي بود، اين بي‌آيندگي، بي‌رويايي، ناتواني از تصور زندگي به شکلي ديگر. تقريبا امکان نداشت بتواني به خود دلگرمي بدهي که اين دوراني گذراست، خواهد گذشت، بايد بگذرد. برعکس، ياد گرفته بوديم فکر کنيم هر کاري هم که بکنيم، وضع هميشه همان‌جور مي‌ماند. نمي‌توانيم تغييرش بدهيم. به نظر مي‌رسيد گويي آن سيستم قادر مطلق، خودِ زمان را هم اداره مي‌کند. به نظر مي‌رسيد کمونيسم ابدي است، ما به زندگي در آن محکوم شده‌ايم، خواهيم مرد و فروپاشي آن را نخواهيم ديد. # کمونيسم رفت ما مانديم و حتي خنديديم  اسلاونکا دراکوليچ @Noandishaan_Book
mp3 player شوکر
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top