شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ [تلگرام] فغان که شاعر افغاني و بلوچ ندارد در اين زمانه که غم قصد کوچ ندارد بهار در کف گل واژه هاي تنهايي ست بغير پينه ،پدر، دست پوچ ندارد #مهدي.زکي زاده
ساعت ویکتوریا
آواي روستا
رتبه 1
1555 برگزیده
1272 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top