شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ [تلگرام] زيباست روي سيم ها، رقص پرستوها رويايِ گلدان سفالي، خواب شب بوها تا باد ميچرخد ميان شاخ و برگ ياس خاطر پريشانم از اين آشفته گيسوها #مهدي.زکي زاده شکر خدا پرستوها امدند به شهر بهار آمدني ست ياران بهاري باشيد الهي به ايوان امدم، ديدم که ميرقصند گفتم عکسي از عشق و اميد
mp3 player شوکر
آواي روستا
رتبه 1
1555 برگزیده
1272 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top