شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] زيباست روي سيم ها، رقص پرستوها رويايِ گلدان سفالي، خواب شب بوها تا باد ميچرخد ميان شاخ و برگ ياس خاطر پريشانم از اين آشفته گيسوها #مهدي.زکي زاده شکر خدا پرستوها امدند به شهر بهار آمدني ست ياران بهاري باشيد الهي به ايوان امدم، ديدم که ميرقصند گفتم عکسي از عشق و اميد
چراغ جادو
آواي روستا
رتبه 1
1567 برگزیده
1268 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top