شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ [تلگرام] دوستي کليد نجات است(علي ع) گلها ، دل خار را قرنطينه کنيد آزردنِ يار را قرنطينه کنيد تا رسمِ سفر وَر اُفتد از کشورِ عشق آيينِ قطار را قرنطينه کنيد #مهدي_زکي زاده
چراغ جادو
آواي روستا
رتبه 1
1567 برگزیده
1268 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top