شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ [تلگرام] تو رفتي و جز خدا کسي نيست تا دست دل مرا بگيرد اين بوته گرفته آفتِ غم سخت است دوباره پا بگيرد گفتند که دست خود بشوييد از هرچه بجز تو دست شستم ايکاش بصورتم بمهرت گلبوسه ي عشق جابگيرد #مهدي.زکي زاده ميگويند که دستهايتان را بارهابشوييد مبادا که دست از دوستي و عشق و مهرباني و همراهي بشوييم که در آنصورت بي کرونا هم دست از زندگي شسته خواهيم بود. زندگان بي عشق، مردگان متحرکند زنده باشيد به عشق و عشق آفريني، بشادي و شادي آفريني بلطف دادارمهرآفرين
ساعت ویکتوریا
آواي روستا
رتبه 1
1547 برگزیده
1272 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top