شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] ‍ دراين سرزمين بي ريايي مد است و کردار وحرف خدايي مد است نخواهدکسي قهر وبيگانگي وشکر خدا آشنايي مد است به خدمتگزاري همه مايليم واز پست ومنصب,جدايي مداست فقيرانمان چون چهارازصدند به يارانه بي اعتنايي مداست چه پيدا چه پنهان چنان عاشقيم که آهنگ(دلبر کجايي؟!) مداست بسي کاردانيم و کارآفرين که تکذيب شغل کذايي مداست ودلخوش همه اهل گشت وگذار بهاري شدن, باصفايي مداست زمين سبزوبي گردوخاک آسمان وهرجا خوش آب وهوايي مداست به مشتي دهاني نبندد کسي که اينجاسکوت رضايي مداست وباکارتيمي موفق شويم چوهمراهي وهمصدايي مداست وتاچشم شوري نيفتد به ما گهي تيپ غم,بي نوايي مداست #کُرونا زمين خورده در پيش ما که #بيماري_و_بي_دوايي مد است همه شادوشنگول وخوش باوريم دراين سرزمين بي ريايي مداست #مهدي.زکي زاده زيباترين ها وبهترين ها مد باد درسرزمينم بلطف دادارمهرودادآفرين
ساعت ویکتوریا
آواي روستا
رتبه 1
1522 برگزیده
1273 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top