شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ [تلگرام] ‍ ‍ ‍ دردداردبه دل ازپينه به پيشاني ها صاحب دست پر اززخم پريشاني ها گرگ هايند ولباس بره برتن دارند جانشينان ريا کار خدا,جاني ها کار بر ماست ولي نان وکره بر آنها سرشان هاله شداز بي سروساماني ها باخدا دوست تريند که خرما بخورند حيرت ابليس کند زين همه شيطاني ها قسمت مردم شايسته اگرقدرت نيست باشد از اينکه اسيريم به ناداني ها دوزخ است آنچه رياکار بهشتش خواند اي خوشادل به همين عشق وغزلخواني ها رسد آنروز که از پرده برون افتد کار وعيان گرددمان پستي پنهاني ها #مهدي.زکي زاده دوربادازجانمان دروغ وريا و ناداني به مدد دادار دادآفرين
mp3 player شوکر
آواي روستا
رتبه 1
1522 برگزیده
1273 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top