شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] اي عشق مرا به خنده همراهي کن بر شعر ترم نگاه، گهگاهي کن با شام غم غريبي ام درگيرم اي عشق بتاب و درشبم ماهي کن #مهدي.زکي زاده چشم ترشعرمان روشن بروي ماه عشق دوست باد الهي
ساعت دماسنج
آواي روستا
رتبه 1
1522 برگزیده
1273 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top