شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ [تلگرام] نمک خوردي ، نمکدان را نگه دار به جانت حق ياران را نگه دار مرام و معرفت ارثي الهي ست به دل ميراث يزدان را نگه دار قنات عشق باش و مهرباني وقطره قطره باران را نگه دار بخند و روي لب ها خنده آور حريم چشم گريان را نگه دار خدا دل را امانت داده دستت بکوش و حرمت آن را نگه دار چوپيمان بسته اي بادوست يا غير وفاکن ، عهد و پيمان را نگه دار (وفاي به عهد از نشانه هاي ايمان است) #مهدي.زکي زاده اهل رعايت حقوق ديگران ،خصوصا حق نمک باشيم الهي که دنيا دارِ مکافات است و بدکرده،خوبي نبيند
*ليلا*
عالي
ساعت دماسنج
آواي روستا
رتبه 1
1522 برگزیده
1273 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top