شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ [تلگرام] سهم ما از برف سرما هست اگر عده اي زيرش نهان دارند سر کبک انديشان روباهي مزاج لاشخور فکران لرزان در خطر باغ را بي شاخ و برگي ميدهد اين سترون زاده ي نابارور جنگل است از اين تطاول در خروش خشمگين چشمان بي شرم تبر شمع با شبگريه هايي پرفريب بر پرِ پروانه ها بارد شرر آسمان ابري، زمين خشک و خموش روزمان چون شام يلدا بي سحر مي رسد گرماي پرمهرِ بهار سهممان از برف، سرما هست اگر #مهدي_زکي_زاده بشادي و رحمت باد الهي بارش برف بر سر شهرمان بلطف دادارمهرآفرين #در_اين_سرما_بفکر_دلسردها_باشيم #نرنجيم_و_نرنجانيم_عشق_است
mp3 player شوکر
آواي روستا
رتبه 1
1510 برگزیده
1273 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top