شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] ‍ سبزي و تازگي چرا در نفس بهار نيست؟! حال و هواي عاشقي در دل بيقرار نيست؟! شهر ترانه ها چرا خالي از عاشقانه است؟! ازچه سلام هايمان خالي از انتظار نيست؟! رخت و لباس ميش را بر تن گرگ کرده ايم برسر شاخه ها بجز نغمه ي قار قار نيست تشنه کوير آرزو از نم بامحبتي ست چشم قنات هايمان ترشده،آبدار نيست چونکه به اعتمادها رنگ دروغ ميزنيم با دل تنگمان - دلي -همدم و غمگسار نيست #مهدي.زکي زاده شهر دل هامان سرسبز و بهاري باد به مهر و عشق و راستي بلطف دادارمهرآفرين
6-
98/9/26
ساعت ویکتوریا
آواي روستا
رتبه 1
1547 برگزیده
1272 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top