شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ [تلگرام] دنيا شد اگر جنگل، انسان شو و آدم باش بر زخم تبر،مرهم،درمانِ دلِ غم باش همرنگ جماعت ،نه، يک رنگيِ جانت خواه بر قلّه يِ مخلوقات، الگويِ مُسَلَّم باش #مهدي.زکي زاده #انسانم_آرزوست
ساعت ویکتوریا
آواي روستا
رتبه 1
1555 برگزیده
1272 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top