شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] دستِ کافر،نه، بريده ست مسلمان سرِ تان تشنه همسايه يِ رود است چرا پيکرتان داغِ تنهاييت اي حضرتِ خورشيد، نشست بر لب و حنجرِ صدچاکِ علي اصغرتان نامه ها آمد و امضايِ وفاداران نيست مرگ بر حکمِ فقيهي که کُنَد پرپرتان قصدشان بودکه انديشه يِ(هيهات) کُشَند تا نَمانَد به جهان هيچ اثر از باورتان عَلَم افتاد ولي نامِ علمدار بِپاست تا ابَد هست هر آزاده دلش ساغرتان #مهدي_زکي_زاده سرشار از مهر و انديشه يِ (هيهات منَ الذله)حسين ع باشيم الهي
چراغ جادو
آواي روستا
رتبه 1
1413 برگزیده
1277 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top