شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ [تلگرام] گلِ نرگس ،گلِ سوسن ،گلِ ياس شقايق هايِ دلخونِ پُر احساس خبرداريد؟ دريا لب بِلب سوخت عطشناک از لبانِ خشکِ عباس(ع) ودستش را بگيرد حضرتِ عشق هرآنکس مهرباني را نَهَد پاس #مهدي.زکي زاده بلطف مهرباني،دستگيرمان باد حضرتِ بي دستِ عشق الهي
mp3 player شوکر
آواي روستا
رتبه 1
1535 برگزیده
1273 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top