شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ [تلگرام] دل در آيينه هايِ تکراري قصه يِ اضطراب مي خواند دورم از دستهايِ پر مهرش ديده او را پر آب مي خواند مي زنم بوسه باز بر لبِ تيغ ميکشم درد و در نهانم جيغ مي زنم جام بر خيالي جام شعرِ مستم، شراب مي خواند طعنه هايِ زياد سهمم شد عمرِ رفته به باد سهمم شد دل ستم ديد و داد سهمم شد سازِ بختم خراب مي خواند دشنه و زخم و گوشه يِ زندان عاشقي هايِ روحِ سرگردان خانه در قطعه يِ هنرمندان شاعر از عشقِ ناب مي خواند ناخدايي شکسته قايق،من خسته اي در پيِ حقايق ،من زندگي کرده با شقايق،من ديده ام زجر و باز عاشق، من غرق روياي شوق چشمانت... تيله هايي که حيله مي بازند تو غزالي به دشت دل بستن آن غزل‌خوان صاف و صادق،من راضي ام هرچه در کتابم هست از تو دل بي حساب مي خواند #مهدي_زکي_زاده
mp3 player شوکر
آواي روستا
رتبه 1
1547 برگزیده
1272 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top