شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] سلام حضرتِ خورشيد سلام صبحِ اميد دلم به مهرِ تو تا شب ترانه خواهد چيد چه گرم آمدي از را و نور بخشيدي زمين به عشقِ تو شب رابه سمتِ صبح کشيد #مهدي_زکي زاده سلام صبح و روز و روزگارمان بخير و بمهر سرشار از مهرورزي باد بلطف دادارمهرآفرين
ساعت دماسنج
آواي روستا
رتبه 1
1365 برگزیده
1277 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله شهريور ماه
vertical_align_top