شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] آن دل که در او زِ خستگان يادي نيست يا موجب درمان ، سبب شادي نيست سودش ندهد در شب قدري، احيا وقتيکه مرامش آدميزادي نيست #مهدي_زکي_زاده بر آيين مهر و انسانيت و بر مرام علي ع باشيم به رعايت حق الناس و رفع غم مردم انشاءالله #احيا #حق_الناس #التماس_دعا
ساعت دماسنج
آواي روستا
رتبه 1
1403 برگزیده
1277 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top