شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] آشفته سازد رقصِ مويت بادها را سازي پريشان خاطر از خود يادها را هستي غزالِ دشتِ رويايِ غزلها شيرين زباني داده اي فرهادها را #مهدي.زکي زاده سرشارِ نسيمِ بهاري باد ارديبهشتمان بلطف دادارِبهارآفرين
nisti
سلام استاد روز معلم برشما مبارک باد
تسبیح دیجیتال
آواي روستا
رتبه 1
1348 برگزیده
1278 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top