شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ [تلگرام] از عطرِ تنت بهاري ام کن اي عشق در رودِ ترانه جاري ام کن اي عشق شد طالعِ مردمم قمر در عقرب همسايه يِ دوستداري ام کن اي عشق بگذار بفکرِ ديگران هم باشم در ياريِ خلق، ياري ام کن اي عشق چشم و دلِ سيري از قناعت خواهم بي منتِ خلق و خواري ام،کن،اي عشق #مهدي_زکي_زاده #تقسيم_کنيم_شادماني_را زمين و آسمان بهاري شده اند،بهارآفرين باشيم دلها را الهي
درب کنسرو بازکن برقی
آواي روستا
رتبه 1
1348 برگزیده
1278 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top