شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] چنديست که حال نگران دارد ازعشقت درباغ دلش گرد خزان دارد از عشقت باچشم تو شاعرکه محک زد دل خودرا پي برد که جانش سرطان دارد از عشقت #مهدي.زکي زاده اللهم اشف کل مريض ملتمس دعاي عاقبت بخيريتانم
DARYAEI
اللهم اشف کل مريض
تسبیح دیجیتال
آواي روستا
رتبه 1
1302 برگزیده
1278 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top