شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ [تلگرام] روحش از زمزمه ي مهرشما شادان باد که پدر,ميشود از خير پسر برخوردار عاقبت خيري اگر ميطلبي,در ره حق وبياد پدرت,گام محبت بگذار #مهدي.زکي زاده شادبادروح پدران آسماني ببرکت قدوم خيرفرزندان,الهي
ساعت دماسنج
آواي روستا
رتبه 1
1365 برگزیده
1277 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top