شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ [تلگرام] ‍ ‍ بازليخا نفسان صحبت يوسف خوب است عشق, بي واسطه,بي شرط و تکلف, خوب است افقي کن غزلي راکه برايت گفتم پاي اين خطکشي عشق, توقف خوب است برق چشمان تو صهيون دلم را لرزاند دل براين قبله کند ميل تصرف خوب است پير ديوانه ي رسوا شده ام, ليلي جان طعنه از خلق خورم جاي تأسف خوب است کودکي کن, بزن از خط قواعد بيرون زندگي گاه دهد بوي تصادف خوب است بازکن پنجره, تا کوچه پر از صبح شود تو به خورشيد کني مهر تعارف, خوب است #مهدي.زکي زاده شب وروز و روزگار و عاقبتمان بخيروشادي ومهر باد, بلطف دادارمهرآفرين
mp3 player شوکر
آواي روستا
رتبه 1
1312 برگزیده
1278 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top