شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ [تلگرام] خدا خواهد که ما #آزاد باشيم غمِ دنيا نخورده ، شاد باشيم #ستم،مشت است وقتي بر دهان ها مبادا خالي از #فرياد باشيم #مهدي_زکي_زاده #محرم ماه آموختن فرياد بر عليه ظلم و بند است
mp3 player شوکر
آواي روستا
رتبه 1
1348 برگزیده
1278 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top