شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
+ [تلگرام] ‍ تا در دلي ،عشقي ،مجالِ زندگي دارد آن دل ، بلطفِ عاشقي بالندگي دارد ابليس از بي عشقي اش مغضوب رحمان شد وَرنَه که عمري خاطراتِ بندگي دارد دنبال مال ودرس وبحث عمري حدرکردم بي مهر ،باغِ دل ،ثمر، شرمندگي دارد از مردم نامهربان جانِ زمين غمگين آن دل که عاشق نيست آلايندگي دارد دنيا گذرگاه است اما هر دل عاشق شد با نيک نامي در جهان پايندگي دارد #مهدي.زکي زاده سرشارعشق و مهرباد دلهامان و بهاري به لطف دادارمهرآفرين
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
آواي روستا
1 امتیاز
1125 برگزیده
1285 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله شهريور ماه
vertical_align_top