شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ [تلگرام] ‍ تا در دلي ،عشقي ،مجالِ زندگي دارد آن دل ، بلطفِ عاشقي بالندگي دارد ابليس از بي عشقي اش مغضوب رحمان شد وَرنَه که عمري خاطراتِ بندگي دارد دنبال مال ودرس وبحث عمري حدرکردم بي مهر ،باغِ دل ،ثمر، شرمندگي دارد از مردم نامهربان جانِ زمين غمگين آن دل که عاشق نيست آلايندگي دارد دنيا گذرگاه است اما هر دل عاشق شد با نيک نامي در جهان پايندگي دارد #مهدي.زکي زاده سرشارعشق و مهرباد دلهامان و بهاري به لطف دادارمهرآفرين
چراغ جادو
آواي روستا
1 امتیاز
1071 برگزیده
1287 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top