شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] #آقا ، سرمان بِشوقِ #دربي گرم است يکعده که جايگاهشان هم نرم است #تعجيل چرا؟!ساکت وخواريم وصبور رخسارِ ستمگرانه بي آزرم است #م.ز دوربادازميهنمان عادت به بي عدالتي و سکوت #موسسات.مالي.غيرمجاز
اي واي بر ما خداوندا رحم کن
ساعت دماسنج
آواي روستا
1 امتیاز
1125 برگزیده
1285 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله شهريور ماه
vertical_align_top