شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] ‍ ‍ ‍ مي روم هرشب به خوابش گرچه سهمم نيست او در تمام خاطراتم دم به دم جاريست او چشم در چشمِ خيالش مينشينم هر نفس خلق مي پرسند و ميگويم بِحاشا : کيست او؟!! شعر را چون شانه بر گيسويِ رويا مي زنم مايه يِ آرامشِ جانم به دنيا چيست؟ او جان به آوايِ مسيحايي دهد دلمرده را بانفس هايِ بهاري همنفس ، همزيست، او... در مسير عمر خوبانِ فراوان ديده ام آنکه مهرش در دلم تا انتها باقي ست...او #مهدي.زکي زاده شبمان بخير و به مهر و سرشار آرامش باد به يادِ دوست بلطفِ دادارِ مهرآفرين
عالي و زيبا
تسبیح دیجیتال
آواي روستا
رتبه 1
1315 برگزیده
1278 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top