شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] https://www.instagram.com/p/BbSp6YUgCiE/ بگير دست دلي را که پا به گل دارد در اين زمانه دل آزردگان فراوانند وخوش بحال کسي که به مهرورزي و لطف زدايد اشک از آن چشم ها که گريانند م.ز
ساعت ویکتوریا
آواي روستا
1 امتیاز
1162 برگزیده
1285 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top