شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ [تلگرام] ‍ مي دهم جان را براه دوستي شب شکن باشد پگاه دوستي روشنايي بخش چشمانم شود مهرپرور,.روي ماه دوستي از زبان ها زخم هايي ديده اند متهم ها بر گناه دوستي قهر ميخواهد که باشد يک دمم توبه کار از اشتباه دوستي مي نشينم چشم در چشم خدا عاشقانه در نگاه دوستي #مهدي.زکي زاده صبح و روز وروزگارمان بخيربادا ازنگاه صادقانه و عاشقانه ى حضرت دوست
mp3 player شوکر
آواي روستا
1 امتیاز
1083 برگزیده
1287 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top