شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ [تلگرام] زخم نشسته بردل وجان من از زبان او چون شده تيرتيز کين,طرز بدبيان او مهر به دل ندارد و شورحسد گرفته است آتش غم نشسته, بيش ازدل من به جان او #مهدي.زکي زاده دوربادازجانمان کينه وحسد و از زبانمان تيرقهر
شعر و عکس متناسب و بسيار زيبا.
mp3 player شوکر
آواي روستا
1 امتیاز
1083 برگزیده
1287 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top