شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ [تلگرام] دلم ميل سر کوي تو دارد هواي تاب ابروي تو دارد درآغوش خيالت جا گرفتم چه سحري چشم جادوي تودارد به چشمم انتظارت روشني داد بهاري دشت دل بوي تودارد #مهدي.زكي زاده مبارک بادتان عيد
تسبیح دیجیتال
آواي روستا
1 امتیاز
1071 برگزیده
1287 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top