شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] تاهواي خانه,نوروزي,بهاري ميشود دردلم يادپدر,پرشور,جاري ميشود مهربان بودولبش گلخنده باران بودازعشق پس بيادش سينه غرق دوستداري ميشود #مهدي_زکي_زاده شادبادروح مسافران دياربقا ببرکت صلوات بررسول مهرباني
ساعت ویکتوریا
آواي روستا
1 امتیاز
1071 برگزیده
1287 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top