شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] رفت وهواي خانه به سردي کشيده شد جانم به سمت وسوي نبردي کشيده شد جنگي ميان عقل ودلم درگرفت که خطي بروي باور مردي,کشيده شد بعدازهجوم سردتگرگ و حضور مرگ گلواژه هاي شعر به زردي کشيده شد بربال مرغ دشت غم آلود خاوران تيري نشانده کينه,چه دردي کشيده شد دارم به چهره داغ غم عشق و زآن سبب کارم به آه و آينه گردي کشيده شد سمت بهار,مي رود اسفند,اي دريغ... رفت وهواي خانه به سردي کشيده شد #مهدي_زکي_زاده شبهاي پايان اسفندمان,گرم وروشن به مهر باد انشاءالله #افشين يدالهي,خدايش رحمت کند
ساعت دماسنج
آواي روستا
1 امتیاز
1083 برگزیده
1287 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top