شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ جزدست کريم توندارددلم اميد اي برشب تاريک دلم صحبت خورشيد يارب, به کريمانگي مهرتوسوگند نوربصرم بخش ودرخشندگي ديد آمين #مهدي.زکي زاده تحت توجهات حضرت حق باشيم الهي.مسافران دياربقارابه فاتحه اي يادکنيم
تسبیح دیجیتال
آواي روستا
1 امتیاز
1073 برگزیده
1287 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top