بخش های مرتبط
پيام
ساعت دماسنج
+ جزدست کريم توندارددلم اميد اي برشب تاريک دلم صحبت خورشيد يارب, به کريمانگي مهرتوسوگند نوربصرم بخش ودرخشندگي ديد آمين #مهدي.زکي زاده تحت توجهات حضرت حق باشيم الهي.مسافران دياربقارابه فاتحه اي يادکنيم
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
تسبیح دیجیتال