شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو

اميد...

+ بايد که مديونش بماند کوه و جنگل....باران که بر خاکت تيمم کرده باشد
چراغ جادو
اميد...
رتبه 73
23 برگزیده
1284 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top