شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ چرا کالاي لوکس تحريم نيستيم؟! نيفو معمار تحريمهاي آمريکا پاسخ مي دهد: «يک راه اثر گذاري تحريمها اينست که اجازه دهيم کالاهاي لوکس وارد ايران بشود اما نيازمنديهاي مردم عادي تحريم باشد تا مردم با ديدن رژه خودروهاي لوکس توسط ثروتمندان در خيابانها و ناتواني خود در تامين نيازمنديهاي معمولي احساس تبعيض و بيعدالتي در حکومت بکنند و عليه جمهوري اسلامي شورش کنند.»
ساعت ویکتوریا
وزنه سياسي
رتبه 41
58 برگزیده
154 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
وزنه سياسي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top