شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ به نام خدا *در زلف تو پيچ و تاب را فهميدم چون ماهي تشنه آب را فهميدم شبنم شبنم اشک ز چشمانم ريخت تا معني آفتاب را فهميدم #لنگرودي *
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top