شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ به نام خدا تقديم به سردار سپاه اسلام سليماني بزرگ: * مردانه پي عشق روانه هستي تو مالك اشتر زمانه هستي سيمرغ ! ... به تو دست مگسها نرسد از بسكه بلند آشيانه هستي * #لنگرودي
چراغ جادو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top