بخش های مرتبط
پيام
درب کنسرو بازکن برقی
+ به نام خدا تقديم به سردار سپاه اسلام سليماني بزرگ: * مردانه پي عشق روانه هستي تو مالك اشتر زمانه هستي سيمرغ ! ... به تو دست مگسها نرسد از بسكه بلند آشيانه هستي *
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
درب کنسرو بازکن برقی