شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر

شعرمن

+ [تلگرام] شه زاده اکبر اَلا ثِبت علي،شه زاده اکبر دلير بي مَثل،مولود کوثر نه سروي و نه آنکه همچو ماهي چه زين بهتر که هستي چون پيمبر #سيد_علي_کهنگي فروردين 1399 @sayedalikahangi
mp3 player شوکر
شعرمن
رتبه 50
47 برگزیده
24 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
شعرمن عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top