شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج

شعرمن

+ [تلگرام] شه زاده اکبر اَلا ثِبت علي،شه زاده اکبر دلير بي مَثل،مولود کوثر نه سروي و نه آنکه همچو ماهي چه زين بهتر که هستي چون پيمبر #سيد_علي_کهنگي فروردين 1399 @sayedalikahangi
تسبیح دیجیتال
شعرمن
رتبه 46
52 برگزیده
25 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
شعرمن عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top