شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج

شعرمن

+ [تلگرام] جولان ناز اي کمان ابرو که شبها مي زني بيرون چو ماه در کمين کيستي اينگونه با تير نگاه اينچنين که مي دهي در کوي ما جولان ناز مي نشاني عاقبت ما را تو بر خاک سياه خوب قلب عاشقان را کرده اي بر خود هدف ناز شستت،چهره ات را غم نگيرد هيچگاه گر چه با تو همرهي کردن ندارد عاقبت نيستيم اي زندگاني ما رفيق نيمه راه هر چه شد از خوان قسمت روزي ما شاکريم ناسپاسي نيست کار بنده ي اين بارگاه وعده هايش آرزوها را چه زيبا کرده بود بر سر ما هم اگر هر چند رفت آخر کلاه گر نشان عاشقي خواهد ز واسع يک زمان داغ دل را آورم در پيشگاهش من گواه #سيد_علي_کهنگي آبان 1398 @sayedalikahangi
تسبیح دیجیتال
شعرمن
رتبه 50
47 برگزیده
24 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
شعرمن عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top