شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ [تلگرام] ازشراربوسه هاي ، داغ خورشيد رازاين عاشقي را ، خواندام خشگي لب هاي ، همرزم را در کوير تف داده ، ديدام رازآن همه ، عشقبازي را در دوچشم شيرهاي ، خفته خواندام مي داند که من درقلب خويش عاشقبازي را ، به تصويرميکشم درسپهربايگان ، بنوشته اند شيرهاي بيشه را ، جان مي دهند بسترسرخ گلهاي ، لاله را اَبروباد مست و ، غزل خوان ميکند غفلت ازدشمن ، هرگز غلام بيشه بين دوآب را ، شيربچه ها پُرميکنند غ..ر..آ
@};-متشکرم دوستان عزيز
درب کنسرو بازکن برقی
عارفانه هاي يک دوست
80 امتیاز
13 برگزیده
349 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
عارفانه هاي يک دوست عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top