شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] يادش بخير سر درب حرم حضرت معصومه س چقدر دلم براي حرم خانم جانم تنگ شده چقدر دور ... اما دلم چقدر نزديک!
ساعت دماسنج
کفش هاي مکاشفه
رتبه 76
19 برگزیده
139 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
کفش هاي مکاشفه عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top