شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ [تلگرام] امروز فهميدم که چقدر دوستشان دارم.هياهوي مدرسه را،دانش آموزانم را،شيطنتها وحتي درس نخواندن هايشان را..امروز فهميدم که چقدر خوشبخت بوده ايم ما، که دوران طاعون و وبا را به چشم نديديم وفقط در کتابها خوانديم.‍ امروز طعم تعطيلي مدرسه چه تلخ بود وناخوشايند... ومن فهميدم که تعطيلي بايد شيرين باشد ودلچسب...مثل تعطيلي روزهاي آخر اسفندماه که باد بوي تازگيها رابه مشام جانمان ميرساند وآواي شلوغي بازارها،شوق خريد، عطر چاي و پايان خانه تکاني،هوش از سرمان مي ربايد واينجاست که لذت دارد لحظه شماري بچه هابراي فارغ شدن از کلاس وشنيدني است صداي شوق آور خداحافظي بچه ها،که چه دارا وچه ندار،برخي به شوق کفشهاي نو وبرخي به عشق روزهاي خوش بيخيالي‍،با شادماني به طرف خانه پر ميگشايند. پروردگارا!کودکان سرزمينم وپدران ومادران اين ديار را در اين روزهاي پرخطردرپناهت به سلامت دارتادوباره طنين اشتياقشان ،الفباي زندگي رادر دامن مدرسه زمزمه کنند #ميانجي @mahdi_mianjii
ساعت دماسنج
وب نوشته مهدي ميانجي
رتبه 94
1 برگزیده
163 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
وب نوشته مهدي ميانجي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top