شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا

ناهيد-5

+ يكي خوابش سنگين ميشه تخت ميشكنه بعد كه از خواب ميپره دستش ميشكنه فرداش از مرحله پرت ميشه پاش هم ميشكنه ميزنه به سرش سرش هم ميشكنه همون يارو خودش رو ميزنه به اون راه گم ميشه كلي اعصابش خوردميشه نوار خالي گوش ميده يه هو مي خوره زمين تا خونه سينه خيز ميره
ساعت ویکتوریا
ناهيد-5
رتبه 0
0 برگزیده
167 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
ناهيد-5 عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top