شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ کابوس سنگين شبها که رؤياهايم را مبتلا ميکند، روزهايم ميميرند و شبهايم دچار بودن ميشوند پلکهايم پيوند خورده با نبض هاي بي رمق. آرام که بگيرند خواب مبسوط روزگار دردهايم را، خواهد بلعيد "اودسان"
ساعت دماسنج
*غريبه آشنا*
71 امتیاز
22 برگزیده
0 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top