شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

ساعت ویکتوریا
+ در چشم عقلم با وقار باش تا در احساس درونم شيرين به نظر آيي.
+ در چشم عقلم با وقار باش تا در احساس درونم شيرين به نظر آيي.
+ همچو باران باش. رنج جدا شدن از آسمان را در سبز كردن زندگي جبران كن. سلام به همگي.
چراغ جادو
روياي يك ستاره
رتبه 0
0 برگزیده
1 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
روياي يك ستاره عضو گروهی نیست
vertical_align_top