شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] تو اما بند بند وجودم را خشکاند‌ه‌اي و سپرده‌اي زخمهاي تنم را به تيزي تبرها و امروز من ماند‌ه‌ام و جاي سم اسبهايي که شيهه‌ي‌شان هويت جنگجويان و نام آوران را از تاريخ سلب کرده است و امروز من مانده‌ام و تاراج خرمن گيسواني سياه بخت و امروز من مانده‌ام و هجوم لشگر موريانه‌ها و امروز من مانده‌ام و کامي تلخ تا انتهاي تاريخ #ص_اميدي @SS_omidi
تسبیح دیجیتال
گلهو قطعه اي ازبهشت
رتبه 22
107 برگزیده
49 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
گلهو قطعه اي ازبهشت عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top