شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] دلم را خوش کرده ام به عطر محبوبه هاي شب به تنگ غروب يا درست به خنکاي صبحگاه آنزمان حتم دارم که باد نسيم ياد مرا به تو خواهد رساند چشمهايت را ببند خووب نفس بکش ... . انديشه نگار
کاش هوا پر شود از عطر ياران
{a h=n45}مهرباني #{/a} @};-@};-@};-
تسبیح دیجیتال
انديشه نگار
رتبه 18
128 برگزیده
457 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top