شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ [تلگرام] پچ پچ برگ ها را شنيده اي ؟ انگار مرگ پا تند کرده است ...! من به درخت حياط مان فکر مي کنم ... ديشب لرزه بر اندامش افتاده بود وقتي باد لم داده بود در پشت بام همسايه ! . .
mp3 player شوکر
انديشه نگار
29 امتیاز
77 برگزیده
369 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top