شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ [تلگرام] پچ پچ برگ ها را شنيده اي ؟ انگار مرگ پا تند کرده است ...! من به درخت حياط مان فکر مي کنم ... ديشب لرزه بر اندامش افتاده بود وقتي باد لم داده بود در پشت بام همسايه ! . .
چراغ جادو
انديشه نگار
32 امتیاز
70 برگزیده
350 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top