شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ [تلگرام] اين تحويل ناگهاني پاييز و باغ انار و نگاه دلاويز اين برگهاي زرد و سکوت حيرت انگيز دستهاي خسته ي منو اشکهاي ريز ريز... بيشمار درد هاي.. رمز آميز.... . . 96/6/6 عکس و متن: انديشه نگار
هما بانو
عالي گلم@};-
{a h=banoyedashteroya}مادر هما{/a} متشکرم مادري..:) .
عالي @};-
{a h=emozionante}.: فاطمه بانو :.{/a} @};- عالي نگاه شماست مهر بانو..
هما بانو
اين برگهاي زرد و سکوت حيرت انگيز ،دستهاي خسته ي من و اشکهاي ريز ريز...بيشمار درد هاي..رمز آميز....
{a h=banoyedashteroya}مادر هما{/a} @};[email protected]};-
هما بانو
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} @};[email protected]};-
عالي
{a h=entezar911} انتظار {/a} متشکرم
تسبیح دیجیتال
انديشه نگار
36 امتیاز
64 برگزیده
348 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top