قرمز سبز آبي خاکستري
دانش دو گونه است : دانشي كه مردم ناگزير از فراگيري آن هستند و آن رنگ[ ظواهر [اسلام است و دانشي كه مردم اجازه دارند آن را واگذارند و آن قدرت خداونداست . [امام علي عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت